Xã hội

Cà Mau tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Cà Mau

Cà Mau phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững

Cầu Gành Hào, thành phố Cà Mau. Ảnh: Anh Tôn-TTXVN

Giai đoạn 2022-2025, Cà Mau tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận của người dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh xác định rõ Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; đồng thời là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở và người dân, góp phần quan trọng vào sự pháp triển kinh tế - xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc. Do vậy, Cà Mau tập trung tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong tâm của chương trình và các nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, tỉnh định hướng tuyên truyền công tác giảm nghèo chuyển từ đầu tư giảm nghèo theo diện rộng sang đầu tư giảm nghèo theo chiều sâu; tập trung đầu tư trọng tâm, trọng điểm vào các xã đặc biệt vùng khó khăn bãi ngang, ven biển, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và đầu tư vào con người, nâng cao năng lực phát triển của người dân.

Đồng thời, tỉnh tuyên truyền xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất như tạo sinh kế, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh cho người nghèo; có chính sách hỗ trợ người nghèo đảm bảo mức sống tối thiểu, tăng dần khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Cà Mau tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện phong trào thi đua ''Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau''; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng, phấn đấu '' Vì một Việt Nam không còn đói nghèo''.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác truyền thông; đảm bảo mục tiêu tuyên truyền của cơ quan quản lý nhà nước và tiếp nhận thông tin, phản ánh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cà Mau, đầu năm 2022, toàn tỉnh còn trên 9.600 hộ nghèo, chiếm 3,14%. Tỉnh phấn đấu đến 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1%. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện việc đảm nhận hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng ngàn hộ vươn lên thoát nghèo; huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng hơn 290 căn nhà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 14,5 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh gồm vốn đầu tư phát triển 36,876 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 25,268 tỷ đồng. Cà Mau đối ứng ngân sách tỉnh 10%, tương ứng 6,228 tỷ đồng./.

Kim Há

Xem thêm