Xã hội

Cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống

Miền núi cao, vùng sâu, vùng xa có vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng nhưng việc tiếp cận thông tin, kiến thức pháp luật của người dân khu vực này còn nhiều hạn chế.

Luật phổ biến giáo dục pháp luật
Chính sách và cuộc sống

Xem thêm