Xây dựng Đảng

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn

Hà Nội

Đại hội khẳng định quyết tâm của các cấp Công đoàn, cán bộ nỗ lực rèn luyện, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích, tiến bộ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

TTXVN - Ngày 3/12, tại Hà Nội, sau 3 ngày làm việc với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

*Đổi mới - tinh thần xuyên suốt

Có thể nói, điểm mới trong cách thức tổ chức Đại hội lần này chính là tinh thần đổi mới được thể hiện xuyên suốt qua các hoạt động. Trước khi diễn ra Đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã mở 10 diễn đàn chuyên đề để thảo luận, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn, trong đó có đổi mới công tác tập hợp, vận động người lao động vào tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở; đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động; tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc. Các diễn đàn được tổ chức nhằm sớm thu thập các ý kiến, đề xuất để tổng hợp, tiếp thu vào văn kiện Đại hội và hình thành các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Để Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa chào mừng Đại hội. Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn "Người lao động 2023" dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội cùng sự tham dự của 500 đại biểu cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động cả nước.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra các nhóm chỉ tiêu phấn đấu. Cụ thể, 7 nhóm chỉ tiêu hàng năm gồm: 85% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và Công đoàn. Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. 100% Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 85% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng với hình thức phù hợp. Ít nhất 80% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% Công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ. Ít nhất 10% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.

3 nhóm chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ gồm cả nước có 15 triệu đoàn viên Công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; phấn đấu 90% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được Công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, mục tiêu của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

* Hạt nhân, tập hợp đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích, tiến bộ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh các cấp Công đoàn cả nước đã vượt qua mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo, triển khai toàn diện có trọng tâm trọng điểm các lĩnh vực công tác, cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra. Các hoạt động Công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, mở rộng và đầu tư nhiều hơn cho khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, tập trung hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động. Mô hình tổ chức bộ máy của Công đoàn ngày càng được hoàn thiện, chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn từng bước được nâng cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, làm sao để tổ chức Công đoàn các cấp thật sự là hạt nhân, tập hợp đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động trong cả nước; tiếp tục coi trọng và đổi mới hơn nữa nội dung, cách làm trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại. Các cấp Công đoàn phải khẳng định được vai trò đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn để phù hợp với cơ cấu lao động, loại hình doanh nghiệp, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế. Công đoàn phải phát huy vai trò và làm tốt hơn nữa chức năng tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn.

Phát biểu sau thành công của Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, thời gian tới, Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Nhận thức sâu sắc sứ mệnh và trọng trách mà Đảng và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước giao phó, Đại hội khẳng định quyết tâm của các cấp Công đoàn, cán bộ nỗ lực rèn luyện, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII Nguyễn Đình Khang phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII Nguyễn Đình Khang khẳng định, thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đã cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần và khí thế mới từ Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp Công đoàn ngay sau Đại hội tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước về kết quả của Đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra; xây dựng chương trình hành động và các đề án, kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam…/.


Đỗ Bình

Tin liên quan

Xem thêm