An sinh

Hải Phòng ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng, đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại thành phố Hải Phòng.

Hỗ trợ người nghèo, cận nghèo. Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

TTXVN - HĐND thành phố Hải Phòng vừa thông qua Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND về quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng, đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại thành phố Hải Phòng.

Đối tượng áp dụng: Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là trẻ em dưới 16 tuổi (không phải là trẻ em mồ côi), người mắc bệnh thuộc Danh mục các loại bệnh được hỗ trợ và người thuộc hộ cận nghèo là người cao tuổi cô đơn, người nhiễm HIV/AIDS mà các đối tượng này không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên đến 80 tuổi, không phải là người cao tuổi cô đơn) có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, ốm đau thường xuyên nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chính sách bảo trợ xã hội, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Người thuộc hộ nghèo sau khi được công nhận thoát nghèo, đồng thời thoát cận nghèo. Người thuộc hộ cận nghèo sau khi được công nhận thoát cận nghèo. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Chính sách hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho các đối tượng trên là 1.500.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực nông thôn; 2.000.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực thành thị. Thời gian hỗ trợ, từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến hết năm 2025.

Về chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, thành phố sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng tại điểm d khoản 2, Điều 1, Nghị quyết này. Thời gian hỗ trợ 36 tháng kể từ tháng được cơ quan có thẩm quyền công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo...

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân thành phố còn thông qua một số Nghị quyết khác, trong đó có Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý.

Nghị quyết này quy định mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể và những người được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là công chức, viên chức đang làm việc tại các Hội đặc thù, do thành phố quản lý và giao biên chế được cơ quan có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Đối tượng áp dụng: Nhóm 1, cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan thuộc khối chính quyền, Đảng, đoàn thể (gồm cả cán bộ, công chức cấp xã). Những người được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là công chức đang làm việc tại các Hội đặc thù, do thành phố quản lý và giao biên chế.

Nhóm 2, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên thuộc khối chính quyền, Đảng, đoàn thể. Những người được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là viên chức đang làm việc tại các Hội đặc thù, do thành phố quản lý và giao biên chế (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức).

Đối với Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, Hải Phòng thực hiện sắp xếp, sáp nhập 256 thôn thành 135 thôn, 980 tổ dân phố thành 412 tổ dân phố, đổi tên 14 thôn, 22 tổ dân phố. Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, trên địa bàn thành phố có 1.046 thôn và 715 tổ dân phố.

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức thực hiện Nghị quyết; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo quy mô số hộ gia đình theo quy định, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết./.

Đoàn Minh Huệ

Xem thêm