Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Sơn La

Đơn vị đã kịp thời phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả đột phá. Tỷ lệ số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý giảm gần 50% so với năm 2015.

Đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Phó Trưởng Đoàn giám sát theo Quyết định số 28/QĐ-ĐĐBQH phát biểu tại huyện Thuận Châu. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

TTXVN - Ngày 20/2, Đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại huyện Thuận Châu và các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La .

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày19/5/2018 Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, UBND huyện Thuận Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng lộ trình; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu về cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Huyện tập trung sắp xếp các cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; gắn sắp xếp tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản biên chế và cải cách hành chính.

Năm 2015, huyện có tổng số 133 đơn vị sự nghiệp; sau sáp nhập giảm 32 đơn vị. Biên chế sự nghiệp giao năm 2015 là 2.663 viên chức, đến năm 2023 đã giảm 101 biến chế.

Báo cáo của Sở Y tế Sơn La cho thấy, thời gian qua, đơn vị đã kịp thời phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả đột phá. Tỷ lệ số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý giảm gần 50% so với năm 2015, giảm 2,45 lần chỉ tiêu đề ra đến năm 2026 tại Kết luận số 40/2022 của Bộ Chính trị.

Tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập được tinh gọn, đảm bảo phù hợp với phân cấp quản lý Nhà nước và quy định pháp luật; thu gọn đầu mối, giảm số lượng cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Sơn La có 16 đơn vị thực hiện tự chủ 100% kinh phí thường xuyên và 5 đơn vị tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên, góp phần tiết kiệm, giảm chi từ nguồn ngân sách của Nhà nước, của tỉnh.

Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị đã xây dựng đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, Sở có 7 phòng, 43 biên chế và 5 đơn vị sự nghiệp công lập, với 313 biên chế, giảm 2 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, 8 phòng chuyên môn, 14 biên chế so với năm 2015.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017; việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đổi mới quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế; cơ chế tài chính và thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính...

Thay mặt Đoàn công tác, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Hoàng Thị Đôi đề nghị UBND huyện Thuận Châu rà soát, hoàn thiện, bổ sung một số nội dung được đại biểu nêu; thống nhất các nội dung đề xuất, kiến nghị một cách cụ thể. Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát xây dựng báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét điều chỉnh để giải quyết những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Qua đó, thực hiện thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Thuận Châu../.

Quang Quyết

Tin liên quan

Xem thêm