Chỉ đạo, Điều hành

Tuyên Quang thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang phải nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

TTXVN - Ngày 15/3, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 10 năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành văn bản chỉ đạo về phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trong đó có Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/2/2013 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đẩy mạnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt. Hệ thống chính trị trong tỉnh được củng cố, ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các lực lượng vũ trang trong tỉnh được xây dựng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc được đẩy mạnh, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, trọng tâm là các nhiệm vụ, mục tiêu về quân sự, quốc phòng đã được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tiến hành đồng bộ, thống nhất cơ chế lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, cơ quan công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể; khi xảy ra tình huống phức tạp phải có sự tập trung thống nhất cao, thông suốt trong chỉ huy, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.

Tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại với tăng cường quốc phòng an ninh, tạo nguồn lực để xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tỉnh cần thực hiện tốt các chủ trương về đoàn kết dân tộc, công tác tôn giáo, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng; đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Tỉnh Tuyên Quang phải nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm, chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của chính quyền các cấp; thống nhất cao về cả nhận thức và hành động; tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 đạt kết quả cao./.

Quang Cường

Tin liên quan

Xem thêm