Khoa học

Xây dựng các sáng kiến, mô hình truyền thông chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng

Kế hoạch hướng đến mục tiêu thay đổi, chuyển biến và nâng cao về nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Đảng, chính quyền, địa phương, nhân dân thực hiện chuyển đổi số.

TTXVN - Kế hoạch triển khai “Đề án truyền thông Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025” năm 2023 vừa được UBND thành phố ban hành.

Mục tiêu của kế hoạch là hình thành chiến lược, kế hoạch truyền thông tổng thể về chuyển đổi số của thành phố nhằm triển khai nhất quán, xuyên suốt từ thành phố đến từng ngành, địa phương, đơn vị; hướng đến mục tiêu thay đổi, chuyển biến và nâng cao về nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Đảng, chính quyền, địa phương, nhân dân thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời, xây dựng phát triển đội ngũ truyền thông, nâng cao nhận thức, năng lực đội ngũ làm công tác truyền thông về chuyển đổi số.

Thành phố sẽ tổ chức các buổi tập huấn về phương pháp, kỹ năng truyền thông, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số; nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân, tổ công nghệ số cộng đồng và sử dụng các ứng dụng số; đảm bảo mỗi năm xây dựng, triển khai từ 2-3 mô hình truyền thông về chuyển đổi số gắn với người dân, doanh nghiệp.

Đề án sẽ triển khai tổ chức lồng ghép các nội dung truyền thông vào kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của từng ngành, địa phương; lồng ghép các hoạt động truyền thông về chuyển đổi số vào các chương trình, dự án có liên quan như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các kế hoạch truyền thông của các ngành, địa phương, tổ chức xã hội. Đồng thời, thành phố tổ chức các sự kiện hướng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa và chủ đề năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông; nghiên cứu, xây dựng các sáng kiến, mô hình và tổ chức đánh giá, triển khai áp dụng các sáng kiến, mô hình truyền thông lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi số.

Công tác truyền thông chuyển đổi số sẽ sử dụng nhiều hình thức khác nhau như: thông qua các kênh truyền thông đại chúng có sẵn của thành phố; đưa nội dung chuyển đổi số vào chương trình đào tạo ngoại khóa tại các trường học, cơ sở đào tạo; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, kế hoạch thực hiện cho đội ngũ làm công tác truyền thông; tuyên truyền cổ động trực quan bằng việc phát tờ rơi, pa-nô, băng rôn liên quan đến chuyển đổi số. Ngoài ra, thành phố sẽ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu tuyên truyền chuyển đổi số, sự kiện “ Ngày Chuyển đổi số Đà Nẵng”, “Ngày Chuyển đổi số Quốc gia”…/.

Võ Văn Dũng

Xem thêm