Xã hội

Thu hẹp khoảng cách phát triển

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được triển khai với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của đồng bào.

Thu hẹp khoảng cách phát triển

Xem thêm