Thời sự

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong ảnh: Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 (TTXVN) Sáng 6/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tiên phong chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đảng ủy Khối và các cấp ủy, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, xây dựng và ban hành văn bản triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Đảng bộ khối tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự chuyển giao, kế thừa chặt chẽ giữa các thế hệ; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm...

Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò, chức năng, phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm bảo đảm thu nhập, việc làm cho người lao động; tích cực thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn đến năm 2025; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; tiên phong chuyển đổi số và góp phần quan trọng trong việc phát triển Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.

Chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn

Theo báo cáo, năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn; tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo duy trì, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển”, Đảng ủy Khối đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thường xuyên, kịp thời bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ Khối để tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối đã đổi mới, sáng tạo, đa dạng hình thức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương tới cấp ủy, tổ chức đảng thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nắm bắt được các chủ trương, quan điểm của Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn.

Đảng ủy Khối đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác lãnh đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định, kết luận về công tác cán bộ; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo chỉ đạo của Trung ương. Công tác cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện kịp thời, đúng quy định; tích cực tham gia với Trung ương xây dựng thể chế về công tác cán bộ; ban hành các văn bản để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện. Toàn Đảng bộ Khối đã tiếp nhận 10 tổ chức đảng; chuyển giao 3 tổ chức đảng; kết nạp mới 3.622 đảng viên, vượt gần 13% so với Nghị quyết công tác năm đề ra (kết nạp 2.800 đảng viên).

Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối; chú trọng ban hành các quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng... Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.121 tổ chức đảng và 7.122 đảng viên; giám sát chuyên đề 1.088 tổ chức đảng và 5.624 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 15 tổ chức đảng và 296 đảng viên. Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trực thuộc Khối đã tổ chức 870 cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp với các cơ quan có liên quan, các cơ quan tư pháp trong công tác kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và xem xét, xử lý đối với một số đảng viên và tổ chức đảng thuộc 3 đảng bộ trực thuộc.

Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác dân vận, Đảng ủy Khối ban hành quy định giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, có các giải pháp cụ thể để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, năm 2022, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 33,4% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị ước đạt 195 nghìn tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm, tăng 40,5% so với năm 2021. Nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị ước đạt 242 nghìn tỷ đồng, vượt 25,6% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với năm 2021; trong đó, có 21/27 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 25/31 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế, 24/30 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước./.

Diệp Trương

Xem thêm