Xây dựng Đảng

Đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá

An Giang

Tỉnh An Giang sẽ tăng cường các biện pháp chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

TTXVN - Chiều 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 8/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc chấn chỉnh những hạn chế yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng” và công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang cho biết, tỉnh sẽ tăng cường các biện pháp đấu tranh trên lĩnh vực lý luận chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhận thức và cảnh giác trước những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Địa phương tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Theo ông Lê Văn Nưng, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Đảng về lý luận chính trị; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần nêu gương, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc tiếp thu, quán triệt, triển khai nghị quyết phù hợp, sáng tạo, linh hoạt; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong việc xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Theo đánh giá của Tỉnh ủy An Giang, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên liên hệ, vận dụng sáng tạo các nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xử lý các vấn đề bức xúc, nổi cộm. Qua đó tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn bản của Đảng được đổi mới, sát thực tiễn.

Sau 10 năm triển khai, tại tỉnh An Giang, những buổi học tập, quán triệt các văn bản của Đảng ngày càng đi vào nề nếp. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt bình quân cao từ 95% trở lên. Hầu hết cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện đúng các quy định, chế độ về học tập lý luận chính trị nói chung và chỉ thị, nghị quyết nói riêng. Qua đó, đã khắc phục tình trạng lười, ngại học tập lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên…

Song song đó, tỉnh tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh và các cấp ủy. An Giang tập trung dự báo, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất giải pháp, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tăng cường cung cấp thông tin, đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…/.


Thanh Sang

Xem thêm