Thời sự

Học và làm theo Bác: Kịp thời biểu dương những mô hình hay, cách làm mới

Vĩnh Long

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long biểu dương, khen thưởng 19 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2022. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 12/5, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cho biết, thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023, tỉnh Vĩnh Long chọn chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới”. Do đó, các ngành, các cấp, các địa phương cần tiếp tục thực hiện các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng con người Vĩnh Long, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động và việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, gắn với đấu tranh với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa nhằm bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp, các địa phương tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa và đạo đức, kiên quyết đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực và chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong quá trình thực hiện, từng địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, cách làm mới và các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng và tiến bộ xã hội.

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Việc thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” góp phần tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển bền vững. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong 2 năm, toàn tỉnh có 10.153 tấm gương, trong đó có 1.838 tập thể và 8.244 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu như các mô hình: “Tự soi, tự sửa” của Công an tỉnh Vĩnh Long; "Cúng giỗ Bác hằng năm” của các huyện Vũng Liêm, huyện Tam Bình, thành phố Vĩnh Long; “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” của huyện Mang Thít…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã biểu dương, khen thưởng 19 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022./.

Lê Thúy Hằng

Lê Thúy Hằng

Xem thêm