Xây dựng Đảng

Cần Thơ: Đổi mới tư duy cán bộ theo hướng năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm

Cần Thơ

Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

TTXVN - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tổ chức sáng 18/7, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần đổi mới tư duy cán bộ theo hướng năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc hiện đại, khoa học, đạt hiệu quả cao; đồng thời kiên quyết xử lý đối với cán bộ 3 không: không phát biểu, không tham mưu, không làm.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ cần tập trung rà soát các nhiệm vụ, đề ra giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương và Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo chính xác, chất lượng, đúng quy định và tiến độ thời gian, tiếp tục tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ.

Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết và cam kết phấn đấu, rèn luyện của tập thể, cá nhân; việc khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm 2022.

Ông Nguyễn Văn HIếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Mặt khác, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện các khâu trong công tác cán bộ; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, trọng tâm là công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy, lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng ở cơ sở phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, gắn với đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt Đảng.

Ngành tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của cấp ủy; nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý theo phân cấp quản lý, đảm bảo đúng thực chất; tăng cường quản lý đảng viên, nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa...

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Thành ủy chỉ đạo, triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Thành ủy, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, thường xuyên công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, hoàn thành quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện nay và nhiệm kỳ tiếp theo, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, công khai, minh bạch.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên được triển khai thực hiện tốt, bám sát Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã phát triển mới 1.135 đảng viên, đạt 70,94% kế hoạch năm 2023.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tích cực chủ động triển khai các mô hình hay, cách làm hiệu quả về công tác tổ chức đa dạng, phong phú hơn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, phục vụ kịp thời công tác cán bộ, đảng viên. Công tác phối hợp trong nội bộ và giữa ngành Tổ chức xây dựng đảng với các cơ quan có liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Ngành kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đối với đảng viên chưa thường xuyên, còn khó khăn, nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng có nơi chưa bao quát, toàn diện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay. Công tác tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ còn chậm so với yêu cầu…/.

Ngọc Thiện

Tin liên quan

Xem thêm