Khoa học

Đầu tư nguồn lực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chính để thực hiện có hiệu quả những định hướng chủ yếu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

TTXVN - Tỉnh Vĩnh Long tăng cường đầu tư các nguồn lực để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ tốt việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới. Đó là một trong những mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn Vĩnh Long, được UBND tỉnh ban hành.

Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2030, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển vững chắc, thực sự là động lực quan trọng để tăng cường sức mạnh tổng hợp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững.

Tỉnh đặt mục tiêu nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức trong doanh nghiệp. Đến năm 2030, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP của tỉnh Vĩnh Long ở mức trên 50%.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh đầu tư cho khoa học và công nghệ đạt 1,2% - 1,5% GRDP, trong đó tổng chi ngân sách cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt 0,8% - 1% GRDP và đóng góp của xã hội cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chiếm 60% - 65%. Đến năm 2030, tỉnh đầu tư cho khoa học và công nghệ đạt 1,5% - 2% GRDP, trong đó tổng chi ngân sách cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt 1% - 1,2% GRDP và đóng góp của xã hội cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chiếm 65% - 70%. Đồng thời, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, đào tạo sau đại học 30 cán bộ làm việc trực tiếp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học kết hợp hỗ trợ đào tạo 10 tiến sĩ, 20 thạc sĩ.

UBND tỉnh Vĩnh Long đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chính để thực hiện có hiệu quả những định hướng chủ yếu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, chú trọng hỗ trợ triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tiếp cận, vận dụng thành công những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống.

Đồng thời, tỉnh tập trung phát triển sản phẩm chủ lực dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao để hình thành các ngành nghề mới và các sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao, nhất là các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh và có tiềm năng; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh liên kết chặt chẽ giữa các địa phương, khu vực; phát triển các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ gắn với các chuỗi giá trị nội địa và toàn cầu, các cụm liên kết ngành.

Tỉnh phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ đủ khả năng tiếp thu, ứng dụng, làm chủ và phát triển công nghệ hiện đại, đủ sức tổ chức nghiên cứu và giải quyết các nhiệm vụ khoa học, công nghệ trọng điểm của tỉnh. Tỉnh triển khai các giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo kênh kết nối giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để thống nhất nhu cầu về nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trên địa bàn./.

Phạm Minh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm